Aimée, Aimée name, meaning of Aimée

Information about the name Aimée

Aimée is a french girl name. Meaning “darling, loved”.

French form of Amy

Image I Love Aimée

I Love Aimée