Greta, Greta name, meaning of Greta

Information about the name Greta