Josselin, Josselin name, meaning of Josselin

Information about the name Josselin

Josselin is a French girl name.

Variant of Jocelyn.

Image I Love Josselin

I Love Josselin