Nevio, Nevio name, meaning of Nevio

Information about the name Nevio

Nevio is an Italian boy name.

Italian form of the Ancient Roman surname “naevius” (mole, brown spot on skin).

Image I Love Nevio

I Love Nevio