Otis, Otis name, meaning of Otis

Information about the name Otis

Otis is an English boy name. Meaning “wealth, fortune”.

English form of Otto.

Image I Love Otis

I Love Otis