Sango, Sango name, meaning of Sango

Information about the name Sango