Shirou, Shirou name, meaning of Shirou

Information about the name Shirou