Thomas, Thomas name, meaning of Thomas

Information about the name Thomas

Thomas is an English boy name. Meaning “twin”.

English form of the Aramaic name Ta’oma’.

Thomas is an apostle in The New Testament.

Categorized into: biblical names

 

Image I Love Thomas

I Love Thomas