Xiu, Xiu name, meaning of Xiu

Information about the name Xiu

Xiu is a Chinese boy name. Meaning “beautiful, elegant”·

Image I Love Xiu

I Love Xiu