Anastasia, Anastasia name, meaning of Anastasia

Information about the name Anastasia

Anastasia is a Latin girl name. Meaning “resurrection”.

Female form of Anastasius.

How to pronounce the name Anastasia in Spanish?

Image I Love Anastasia

I Love Anastasia