Anastasie, Anastasie name, meaning of Anastasie

Information about the name Anastasie