Anastasios, Anastasios name, meaning of Anastasios

Information about the name Anastasios