Bora, Bora name, meaning of Bora

Information about the name Bora