Donatello, Donatello name, meaning of Donatello

Information about the name Donatello