Lázaro, Lázaro name, meaning of Lázaro

Information about the name Lázaro

Lázaro is a spanish boy name. Meaning “my God has helped”.

Spanish form of Lazaros

Image I Love Lázaro

I Love Lázaro