Melania, Melania name, meaning of Melania

Information about the name Melania