Melita, Melita name, meaning of Melita

Information about the name Melita