Samarah, Samarah name, meaning of Samarah

Information about the name Samarah