Zakai, Zakai name, meaning of Zakai

Information about the name Zakai