Alethia, Alethia name, meaning of Alethia

Information about the name Alethia

Alethia is a Greek girl name.

Variant of Alethea.

Image I Love Alethia

I Love Alethia