Borja, Borja name, meaning of Borja

Information about the name Borja

Borja is a spanish boy name. Meaning “hut”.

Image I Love Borja

I Love Borja