Miami, Miami name, meaning of Miami

Information about the name Miami