Gora, Gora name, meaning of Gora

Information about the name Gora

Gora is a basque pet name for male dog. Meaning “up”.

Image I Love Gora

I Love Gora