Gora, Gora name, meaning of Gora

Information about the name Gora