Oreo, Oreo name, meaning of Oreo

Information about the name Oreo