Tata, Tata name, meaning of Tata

Information about the name Tata

Tata is a spanish pet name for female dog. Meaning “sister”.

Image I Love Tata

I Love Tata