Tetris, Tetris name, meaning of Tetris

Information about the name Tetris